Od 1 maja 2018 do 31 lipca 2018 r. Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji realizowało zadanie grantowe pt. „Od gliny do podkowy”

Zadanie realizowane było w ramach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie  „Od gliny do podkowy” realizowane w ramach projektu grantowego  Oferta Spędzania wolnego czasu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujący cel : Poszerzono ofertę spędzania czasu wolnego dla seniorów i dzieci z terenu gminy Popielów.

Całkowita wartość działania  9500.00 zł