Niezmiernie miło nam poinformować Was, że powoli Centrum Kultury wraca do swojej działalności.

Cieszymy się, że naszych Domach Kultury, w Popielowie i Karłowicach, znowu zatętni życie…

Pomalutku wracamy do normalności.

Od 1 czerwca, czyli od poniedziałku przywracamy działalność muzyczną Wszystko gra, wznawiamy działalność koła teatralnego w Karłowicach oraz grupy tanecznej Euforia,

Zajęcia będą prowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym, przy zachowaniu wielkiej ostrożności ze strony instruktorów, uczestników zajęć oraz ich rodziców.

Konieczne będzie podpisanie odpowiednich regulaminów, zgód i oświadczeń.

Podajemy je poniżej, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nimi.

REGULAMIN ZAJĘĆ W SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W POPIELOWIE W CZASIE PANDEMII COVID-19

 1. Od 1 czerwca 2020 r. uczestnicy mogą brać udział w zajęciach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie: Orkiestra Dęta, Zespół Euforia, kółko teatralne, indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach- Wszystko Gra, Popielowskie Wandrusie.
 2. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w salach może przebywać ograniczona liczba osób (na 1 uczestnika musi przypadać co najmniej 10m2). Jedna grupa uczestników zajęć przebywa w wyznaczonej i stałej sali:

a)Zespół Euforia -duża sala (Popielów): maks. 12 uczestników + 1 instruktor

b) Kółko teatralne- duża sala (Karłowice): maks. 12 uczestników + 1 instruktor

c) Orkiestra Dęta- „Kawiarnia”: maks. 12 uczestników + 1 instruktor

d) Nauka gry na instrumentach Wszystko Gra:

– „Kawiarnia”: 1 uczestnik+ 1 instruktor,

– Duża sala (Popielów): 1 uczestnik+ 1 instruktor

– Świetlica (Popielów): 1 uczestnik + 1 instruktor

– Świetlica (Karłowice): 1 uczestnik + 1 instruktor

– Świetlica (Stare Siołkowice): 1 uczestnik + 1 instruktor

e) Popielowskie Wandrusie- otwarta przestrzeń: z zachowaniem odległości co najmniej 2m

 1. Do grupy przyporządkowani są ci sami instruktorzy.
 2. Wprowadza się 15 minutowe przerwy między zajęciami grupowymi oraz 10 minutowe przerwy między zajęciami indywidualnymi.
 3. Udział w zajęciach możliwy jest wyłącznie po wypełnieniu deklaracji oraz oświadczenia: uczestnicy niepełnoletni: załącznik nr 1 i 2, uczestnicy pełnoletni: załącznik nr 3 i 4.
 4. Zajęcia indywidualne będą odbywać się z zachowaniem odległości co najmniej 2m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 5. Instruktorzy zajęć: kółko teatralne, indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach- Wszystko Gra zobowiązani są do noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy oraz rękawic ochronnych ewentualnie regularnego dezynfekowania rąk podczas prowadzenia zajęć.
 6. Uczestnicy zajęć nie powinni zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Obowiązuje zakaz korzystania z szatni.
 8. Ogranicza się liczbę osób przebywających w toaletach- liczba osób jednorazowo przebywająca w toalecie jest o połowę mniejsza od liczy ubikacji.
 9. Pomieszczenia będą wietrzone po każdych zajęciach, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Instruktor organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach.
 11. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.
 12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzają dzieci na zajęcia punktualnie na określoną godzinę i odbierają o wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć, w celu zminimalizowania kontaktów dzieci przed i po zajęciach.
 13. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników do/z zajęć mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący min. 2m.
 14. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru w budynku z zachowaniem zasady –jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 15. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 16. Uczestnicy zajęć mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać uczestnika na zajęcia.
 17. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 18. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania uczestnika.
 19. Przy wejściem do budynków będzie możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk. Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek dezynfekowania dłoni.
 20. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczestnicy, szczególnie po przyjściu na zajęcia oraz po skorzystaniu z toalety.
 21. Opiekun prawny lub rodzic uczestnika/ uczestnik pełnoletni zajęć, wyrażający chęć powrotu na zajęcia, otrzymuje do podpisania Oświadczenie oraz Deklarację, stanowiące odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 , oraz Załączniki 3 i 4 do Regulaminu
 22. Pracownicy, współpracownicy, zewnętrzni instruktorzy zobowiązani są do podpisania przed rozpoczęciem z uczestnikami pierwszych zajęć, oświadczenia stanowiącego Załącznik 6 do Regulaminu
 23. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. W przypadku oświadczeń i deklaracji opiekuna prawnego/rodzica, pełnoletniego uczestnika zajęć, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 oraz nr 3 i 4 do regulaminu, dobrowolna zgoda opiekuna prawnego, rodzica, pełnoletniego uczestnika zajęć, tj. art. 6 ust 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit.a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO) Wzór zgody wraz z klauzula informacyjną stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu .

 2. W przypadku oświadczeń złożonych przez pracownika stanowiących Załącznik nr 6 do regulaminu jest art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 207 Kodeksu Pracy.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczamy/m, że moja córka/ syn:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

( nazwisko i imię dziecka)

[W celu akceptacji proszę zaznaczyć „X” przy oświadczeniu/zobowiązaniu]

[ ]

nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną Covid- 19 oraz, że nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie

[ ]

stan zdrowia mojego dziecka/podopiecznego jest dobry i nie występują u niego objawy typowe dla zakażenia wirusem COVID-19 (podwyższona temperatura, kaszel, katar, wymioty, duszności itp.)

[ ]

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka na zajęcia do Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie w aktualnej sytuacji epidemicznej

[ ]

Osoby, z którymi zamieszkuje dziecko/podopieczny nie są objęte kwarantanną, ani izolacją w warunkach domowych

[ ]

Oświadczam, że zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

mimo wprowadzonych środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19

w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie (personel/dziecko/rodzic dziecka) – zdaję sobie sprawę, że zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie może zostać skierowane na 14-dniową kwarantannę.

[ ]

W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych w trakcie pobytu w Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym i w tym celu zobowiązuję się do dyżurowania / bycia dostępnym pod numerem telefonu:

……………………………………..…….

(proszę podać numer tel/ do kontaktu)

[ ]

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora oraz organizatora będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju

[ ]

Zapoznałem(am) się z Regulaminem zajęć w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie w czasie pandemii COVID-19, i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nim zawartych.

…………………………………………………………………………………………….

(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2

Popielów, dn………………………

………………………………………………………

(Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna)

 

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

Zapoznałem/łam się z treścią „Regulamin zajęć w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie w czasie pandemii Covid-19”

……………………………………………..

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących zasad „Regulaminu zajęć w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie w czasie pandemii Covid-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie tylko i wyłącznie zdrowego dziecka oraz natychmiastowego odebrania dziecka w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w instytucji.

……………………………………………..

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

 

Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach i będzie mogło powrócić do nich po ustaniu wszelkich objawów chorobowych

……………………………………………..

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

 

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

……………………………………………..

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

 

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Ja niżej podpisany/a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

( nazwisko i imię uczestnika zajęć)

[W celu akceptacji proszę zaznaczyć „X” przy oświadczeniu/zobowiązaniu]

[ ]

nie miałem/a kontaktu z osobą zakażoną Covid- 19 oraz, że nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie

[ ]

Mój stan zdrowia jest dobry i nie występują u mnie objawy typowe dla zakażenia wirusem COVID-19 (podwyższona temperatura, kaszel, katar, wymioty, duszności itp.)

[ ]

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w zajęciach w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie w aktualnej sytuacji epidemicznej

[ ]

Osoby, z którymi zamieszkuję nie są objęte kwarantanną, ani izolacją w warunkach domowych

[ ]

Oświadczam, że zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone moje zdrowie i mojej rodziny tj.:

mimo wprowadzonych środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19

w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie (personel/dziecko/rodzic dziecka) – zdaję sobie sprawę, że zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie może zostać skierowane na 14-dniową kwarantannę.

[ ]

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora oraz organizatora będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju

[ ]

Zapoznałem(am) się z Regulaminem zajęć w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie w czasie pandemii COVID-19, i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nim zawartych.

 

………………………………… …………………………………

miejscowość, data podpis pełnoletniego uczestnika zajęć

Załącznik nr 4

Popielów, dn………………………

………………………………………………………

(Nazwisko i imię pełnoletniego uczestnika zajęć)

 

DEKLARACJA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Regulaminem zajęć w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie w czasie pandemii Covid-19

…………………………………

podpis pełnoletniego uczestnika zajęć

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującego Regulaminu zajęć w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie w czasie pandemii Covid-19, przede wszystkim uczestniczę w zajęciach SCKTiR tylko w przypadku braku jakichkolwiek symptomów chorobowych, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała.

…………………………………

podpis pełnoletniego uczestnika zajęć

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby, w drodze jednostronnej decyzji nie będę mógł/mogła uczestniczyć w zajęciach i będę mogła/mógł do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

…………………………………

podpis pełnoletniego uczestnika zajęć

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia.

…………………………………

podpis pełnoletniego uczestnika zajęć